دوره های آموزشی ویژه

Course

آشنایی با ترجمه قرآن

 ویژه دانش آموزان دوره متوسطه

روان خوانی قرآن

 ویژه دانش آموزان دوره ابتدایی

کارگاه روشهای ساخت محتوای مجازی

  ویژه معلمان مدارس مطهر