کارگاه روشهای ساخت محتوای مجازی

ویژه معلمان مدارس مطهر

دوره یکماهه

زمان شروع دوره به زودی اعلام می شود.