آشنایی با ترجمه قرآن

ویژه دانش آموزان دوره متوسطه

دوره یکماهه

زمان ثبت نام به زودی اعلام می شود.