تنبیه سه شرط دارد

تنبیه نباید دائمی باشد چون اثرخود را ازدست میدهد 

کودکان باید آنقدر ازپدر ومادر احساس خوب داشته باشند که سی ثانیه اخم برایش سخت باشد واثرخودرابگذارد

 درحیطه مهارت اجازه دهیم اشتباه کنند و نتیجه اشتباه خود راببینند 

البته درصورتی که خطرزیادی نداشته باشد

مثلا اگه 6 تاشکلات به او دادیم دوتا صبح دوتا ظهر ودوتاشب بخورد

اگه همه راصبح خورد جزایش این است که دیگرتا شب شکلات ندارد

 سرزنش دراینجا جایی ندارد

تنبیه برای بازداشتن است نه ایجادانگیزه برای انجام کاری

ایجادانگیزه تشویق است

تنبیه باید متناسب باعمل باشد

تنبیه خشونت بار کودکان رابه سمت خلاف بیشتر سوق میدهد

درتنبیه نسیه نداریم باید درهمان لحظه انجام شود اگر نشد باید فراموشش کنیم

تنبیه و تشویق در حوزه رشد خیلی نقش ندارند آن را خیلی بزرگ نکنید