جهت ثبت نام در کلاس های تابستانه مبلغ تعیین شده برای هر کلاس را به طور مجزا به شماره  کارت دبستان مطهر واریز نموده و تصویر فیش واریزی را در  پیام رسان سروش دبستان مطهر ارسال نمایید

مکان برگزاری کلاس ها در دبستان مطهر واقع درنوفل لوشاتو10/4 می باشد

 شرکت برای عموم آزاد است و برای دانش آموزان مطهر شامل 10 درصد  تخفیف می باشد 

 

شماره کارت

6037991899547552

موسسه فرهنگی و هنری عترت مطهر  

شماره سروش مدرسه

09027155435