ریاضی

 

تعداد جلسات : 12 روز

هزینه ثبت نام : 300 هزار تومان

ثبت نام

زبان

 

تعداد جلسات :  12 روز

هزینه ثبت نام : 250هزار تومان

ثبت نام

قرآن

 

تعداد جلسات : 10 روز

هزینه ثبت نام : 150 هزار تومان

ثبت نام