مشاوره خانواده

کوچه باغ مسیریست به سوی روشنایی، توانایی و رشد خود و فرزندانمان

گروه مشاوره مدارس مطهر در جهت ارتقاء مهارت های ارتباطی در خانواده کارگاه های آموزشی را برای مادران برگزار می کند

مکان برگزاری کارگاه در دبستان مطهر با حضور کارشناسی ارشد روانشناسی کودک و نوجوان و مشاور خانواده، سرکار خانم محسن زاده می باشد